مودم رادیویی SER-430

معرفی

مودم رادیویی مدل SER-430 یک رادیو در باند UHFمی باشد که مي‌تـواند به هر نـوع سيـستم جمـع آوري اطلاعـات استانداردData Logger، ‌RTUها (ارتباط نقطه به نقطه يا نقطه به چند نقطه)، PLC (براي اتـومـاسيون كارخانه ها)، ‌كامپيوتر و يا هر تجهيزي كه داراي واسط پورت سریال یا LAN باشد متصل گردد و اطلاعات آنها را به صورت راديويي منتقل نمايد.

کاتالوگ
  • شبکه های فرماندهی و داده گیری (اسکادا)
  • سیستم های تله متری
  • اتوماسیون صنعتی
  • مانیتورینگ شبکه های هشدار دهنده
  • جمع آوری اطلاعات و کنترل
  • Frequency bands : 400-450 MHz
  • (Channel spacing : 12.5 KHz (Optional 25 KHz
  • Data Modulation: GMSK
  • RF Data rate: 9.6 kbps
  • Standard : ETSI300-113 – FCC
  • Operating modes : Bridge / Router
  • (Encryption : AES128 (Optional AES256